ÕPPEKAVAD

 

Lugemispesa 2021 lasteaed

See koolitus on juba toimunud. Tulevaid asju vaata SIIT

03.02 Maili Liinev „Lugemispesa- muutunud õpikäsitlus“

TÄIENDKOOLITUSE ÕPPEKAVA

Koolitus: Lugemispesa, moodul: Lugemispesa tagasitulek – muutunud õpikäsitlus ja kirjaoskus

Koostas: Maili Liinev

Õppekavarühm Kasvatusteadused
Eesmärk Täiendada osalejate teadmisi muutunud õpikäsitlusest ja selle seosest kirjaoskuse arenguga lapseeas.

Koolituse spetsiifilised eesmärgid:

●      selgitada mida tähendab suhetel põhinev õppimine ja kuidas see on seotud lapse kirjaoskuse arenguga

●      anda teadmisi lapse kirjaoskuse arengust läbi koostöise õppimise, mis tähendab kodu ja haridusasutuse tihedat ja sisulist koostööd lapse arengu nimel

●      anda soovitusi erilise lapse toetamiseks läbi koostöise õppimise ja lapse individuaalsusega arvestamise

●      tutvustada viise, meetodeid ja võimalusi, kuidas lapsed õpivad kirjaoskust läbi loovate liikumistegevuste

●      anda soovitusi, kuidas rakendada igapäevaselt praktiliselt lapse kirjaoskuse arengu toetamisel muutunud õpikäsitlust

●      anda soovitusi, kuidas toimub elementaarne esmane nõustamine, kui lapsevanemal on küsimusi lapse lugemisoskuse kohta

Käsitletavad teemad:

●      Muutunud õpikäsitlus kirjaoskuse arengus

●      Koostöö ja nõustamine erinevatel tasanditel- lapsed, kolleegid, lapsevanemad

●      Lapse individuaalne areng ja kirjaoskus

●      Loovad liikumismängud lugemisoskuse arendamiseks

Õpiväljundid Koolitusel osalenu:

●      mõistab lapse kirjaoskuse arengufaase, vajadusi ja suhetel põhinevat õppimise vajalikkust

●      tunneb loovaid liikumismänge, mis aitavad lapsel õppida tähti ja lugemist läbi mängu

●      oskab rakendada erinevaid võtteid lapse kirjaoskuse toetamiseks

●      saab aru lapse ümber olevast suhtevõrgustikust, mis toetab lapse kirjoskuse arengut

●      oskab ise loovalt luua loovmänge tähtede õpetamiseks

●      teab kõige olulisemaid nõustamise baasteadmisi, mis aiatavad toetada lapsevanemat lapse lugemisoskuse toetamise juures

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused Sihtgrupp: õpetajad, lapsevanemad, õpetajat abistav personal (assistent, abiõpetaja, õpetaja abi, tugiisik)

Eeldused: kuulumine sihtgruppi

Õppemaht 8 akadeemilist tundi, millest

5 tundi kontaktõpet + 3 tundi iseseisvat tööd

Õppekeskkond ja-vahendid Õppetöö toimub Zoomi keskkonnas, vajalik digilahenduste olemasolu.

Õppematerjalid edastatakse osalejatele elektroonselt.

Minimaalne osalejate arv 15
Õppeprotsessi kirjeldus Iseseisvad tööd:

1.     Eneseanalüüs teemal „Mina ise lugejana ja kirjutajana- mõju minu tänasele õpetamisstiilile ja uskumustele.“

2.     Kolme loova lugemismängu loomine.

Õppematerjalid Õppijale saadetakse e-maili teel pärast koolituspäeva materjalid.
Õppe lõpetamise tingimused

Osalemine vähemalt 80% auditoorses õppes; iseseisev töö

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid Lõpetamise tingimused:

- osalemine auditoorses töös vähemalt 80%

- iseseisva töö esitlemine

Tõend

Koolitaja kvalifikatsioon. Maili Liinev, kasvatusteaduste MA, eripedagoog nõustaja, koolitaja kogemus 15a, superviisor ja coachi,  psühhodraama rakendaja-grupijuht, lugemisnõustajana tegutsenud 5 a, olnud Eesti Lugemisühingu juht ja juhtinud projekti Lugemispesa, lugemisjooga leiutaja MTÜ Hoolingus.
Õppekava koostaja Maili Liinev

09.02 Anneli Laamann „Lugemispesa lasteaias“

TÄIENDKOOLITUSE ÕPPEKAVA

Koolitus: Lugemispesa, moodul: Lugemispesa ja kirjaoskust toetav õpikeskkond lasteaias

Õppekavarühm Kasvatusteadused
Eesmärk Täiendadda osalejatele teadmisi, kuidas kujundada oma rühmas lugemispesa ja kirjaoskust toetav õpikeskkond. Valmistada osalejaid planeerima ja ellu viima õpikeskkona muutusi, et suurendada ja toetada laste huvi raamatute ja lugemise-kirjutamise vastu.

Koolituse spetsiifilised eesmärgid:

·       Selgitada milline on õpikeskkonna roll laste kirjaoskuse kujunemisel eelkoolieas

·       Anda teadmisi kirjaoskust toetavast õpikeskkonnast

·       Anda soovitusi Lugemispesa loomiseks rühmaruumis

·       Tutvustada Lugemispesas ja kirjapesas läbi viidavaid tegevusi

·       Anda soovitusi sobivate ja kvaliteetsete pildi- ja juturaamatute valimiseks Lugemispessa

·       Anda soovitusi kuidas planeerida lugema ja kirjutama õpetamisega seotuid tegevusi (ettelugemine, häälimine, tähtede õpe, lugemismängud, kirja eelahrjutused, kirjaharjutused, töölehed)

Käsitletavad teemad:

·       Lugemispesa loomine ja tegevused lugemispesas lasteaias

·       Kirjaoskust toetav õpikeskkond, selle aspektid

·       Kirjaoskuse eeloskuste kujundamine eelkoolieas

·       Muukeelse lapse kirjaoskuse toetamine

·       Koostöö lapsevanematega ja kirjaoskuse alane nõustamine

·       Lastekirjanduse  kasutamine koolieelses eas ja koolis

·       Pildiraamatute erinevad liigid

·       Õppekava ja õppevara kirjaoskuse kujundamisel

·       Lastevanemate kaasamine ja nõustamine

Õpiväljundid Koolituse läbinud õppija:

·       mõistab õpikeskkonna rolli kirjaoskuse kujunemisel

·       tunneb tänapäevaseid ja mängulisi meetodeid lapse lugema ja kirjutama õpetamisel.

·       oskab rakendada erinevaid võtteid lapse kirjaoskuse arengu toetamise kohta;

·       tunneb uuemaid kirjaoskust toetavaid metoodilisi materjale (tööraamatud, mängud)

·       oskab sisustada lugemispesa väärtusliku ja eriliiki lastekirjandusega

·       oskab planeerida kirjaoskust arendavaid õppetegevusi (mängud, töölehed, raamatute kasutamine õppetöös)

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused Lasteaiaõpetajad, lapsehoidjad, raamatukogutöötajad (lasteraamatukogu), õpetajat abistav personal (assistent, abiõpetaja, õpetaja abi), logopeedid, eripedagoogid

Eeldused: kuulumine sihtgruppi

Õppemaht 8 akadeemilist tundi, millest

5 tundi kontaktõpet + 3 tundi iseseisvat tööd

Õppekeskkond ja-vahendid Õppetöö toimub Zoomi keskkonnas, vajalik digilahenduste olemasolu.

Õppematerjalid edastatakse osalejatele elektroonselt.

Minimaalne osalejate arv 15
Õppematerjalid Õppijale saadetakse e-maili teel õppematerjal,
mis sisaldab toetavat õppematerjali koolitusel käsitletud teemadest ja õpetaja eneseanalüüsi toetavaid küsimusi, mis on aluseks professionaalse arengu hindamisel ja uute arengueesmärkide püstitamisel.
Õppe lõpetamise tingimused

Osalemine vähemalt 80% õppetöös; iseseisev töö

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid Lõpetamise tingimused:

- osalemine auditoorses töös vähemalt 80%

Tõend

Koolitaja kvalifikatsioon. Anneli Laamann

On lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli 1996, Tallinna Ülikooli Kasvatusteaduste magistrantuuri 2014. 1990 – 2017 a töötas lasteaiaõpetajana ja alates 2017 a töötab lasteaia juhina.

Anneli on Eesti Lugemisühingu liige aastast 2005 ning samast aastast ka Eesti Lugemisühingu koolitaja. Anneli koolituste teemad on lugemismängud, Lugemispesa ja kirjaoskust toetav õpikeskkond, lugema ja kirjutama õppimine ja õpetamine koolieelses eas, töö pildiraamatuga. Koolituste sihtgrupp on lasteaiaõpetajad, lapsehoidjad, lapsevanemad. Anneli on välja andnud metoodilisi materjale: kogumik „Mängides lugema (esmatrükk 2008, ILO), tähemängude kogumik „Tähemängud“ (Koolibri, 2014). Osaleb Erasmus+ projektis 3MR (Making the Most of the Magic of Reading) (2018-2021). Kuulub 3MR projektimeeskonda ning on üks 3MR õppekava koolitajatest. 2019 suvel osales Belgias Liege Ülikooli suvekooli kursusel teemal „Pildiraamatu didaktika“.

Jaanika Monroc

Lõpetanud Tallinna Ülikooli 2011. aastal, omandas alushariduse pedagoogi eriala. Jaanika lõputöö teemaks oli pildiraamatu kui õppevahendi kasutusvõimaluste uurimine Eesti ja

Prantsusmaa lasteaiaõpetajate näitel. Alates aastast 2012 teeb koostööd Prantsuse Instituudiga, ning sealse õpetaja Nadine

Marsault´iga, kellega koos töötati välja koolitussarja ”Pildiraamat kui sõber ja abimees”. Aastal 2015 osales Prantsusmaal Nantes´i suveülikoolis BELC, kus üheks läbitud aineks oli “Pildiraamat abiks võõrkeele omandamisel”. 28.02 -3.03.2019 läbisin pildiraamatukoolituse “Mäng, raamat, pilt”. Eesti Lugemisühinguga liitus aastal 2016. Töötan Tallinna Männi Lasteaias lasteaiaõpetajana. Osalen Erasmus+ projektis 3MR (Making the Most of the Magic of Reading) (2018-2021). Kuulub 3MR projektimeeskonda ning on üks 3MR õppekava koolitajatest.2019 suvel osales Belgias Liege Ülikooli suvekooli kursusel teemal „Pildiraamatu didaktika“.

Õppekava koostaja Anneli Laamann

15.02 Kadi Lukanenok „Lugemispesa-lugemisraskus alushariduses“

TÄIENDKOOLITUSE ÕPPEKAVA

Koolitus: Lugemispesa, moodul: Lugemisraskuse risk

Koostas: Kadi Lukanenok

Õppekavarühm Kasvatusteadused
Eesmärk Täiendada lasteaiaõpetajate teadmisi kirjaoskuse kujunemisest, vastavate raskuste riskist koolieelses eas ning mänguliste võtete kasutamisest töös riskirühma lastega

Käsitletavad teemad:

  1. lugemis- ja kirjutamisoskuse kujunemise üldised seaduspärasused
  2. lugemisraskuse riski tunnused
  3. mängulised võtted tööks lugemisoskuse kujundamiseks ja
Õpiväljundid Koolitusel osalenu:

-        teab lugemisraskuse riski tunnuseid, oskab märgata vastavat mahajäämust

-        teab mängulisi võtteid lugemisraskuse riskiga laste õpetamiseks ja toetamiseks

-        väärtustab lugemisraskuse riski varast märkamist

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused Lasteaiaõpetajad, õpetajat abistav personal (assistent, abiõpetaja, õpetaja abi, tugiisik) lapsehoidjad, lapsevanemad

Eeldused: kuulumine sihtgruppi

Õppemaht 8 akadeemilist tundi, millest

5 tundi kontaktõpet + 3 tundi iseseisvat tööd

Õppekeskkond ja-vahendid Õppetöö toimub Zoomi keskkonnas, vajalik digilahenduste olemasolu.

Õppematerjalid edastatakse osalejatele elektroonselt.

Minimaalne osalejate arv 15
Õppeprotsessi kirjeldus Õpe viiakse läbi  veebikoolitusena. Koolituse läbimiseks tuleb koostada  kirjalik töö.
Õppematerjalid Õppijale saadetakse e-maili teel õppematerjal,
mis sisaldab toetavat õppematerjali koolitusel käsitletud teemadest ja õpetaja eneseanalüüsi toetavaid küsimusi, mis on aluseks professionaalse arengu hindamisel ja uute arengueesmärkide püstitamisel.
Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid Lõpetamise tingimused:

- osalemine koolitusel vähemalt 80%

- iseseisva töö esitlemine

Tõend

Koolitaja kvalifikatsioon. Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat. Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Eesti Lugemisühingu kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest
Õppekava koostaja Kadi Lukanenok
 

22.02 Saima Salomon „Lugemispesa- väikelapsed lugemispesas“

 TÄIENDKOOLITUSE ÕPPEKAVA

Lugemispesakoolitus, moodul: Väikelapsed lugemispesas

Koostas: Saima Salomon

Õppekavarühm Kasvatusteadus

143 Koolieelikute õpetajate koolitus

Õppekava koostamise alus Õpetaja, tase 6 kutset läbivad kompetentsid

B.2.1 Õpi-ja õpetamistegevuse kavandamine

B.2.2 Õpikeskkonna kujundamine

B.2.3 Õppimise ja arengu toetamine

B 2.5 Nõustamine

Õppe eesmärk Anda osalejatele ülevaade lapse suhtlemisoskuse kujunemise etappidest  ja suulise kõne arengu mõjust lugema ja kirjutama õppimisel.

Koolituse spetsiifilised eesmärgid:

·       anda teadmisi eduka suhtluskontakti loomise võimalustest väikelapsega

·       anda teadmisi lapse varajase kõne arengu toetamise võimalusest

·       tutvustada sobivaid tegevusi laste matkimis- ja kuulamisoskuse, hääle ja häälduselundite  arendamiseks Lugemispesas ( praktiliste harjutuste sooritamine)

·       anda soovitusi sobivate lasteraamatute valimiseks Lugemispessa

Õpiväljundid Koolituse  läbinu

·       teab lapse kommunikatiivse valmisoleku toetamise viise

·       oskab märgata lapse kõne iseärasusi

·       teab võtteid lapse kõnelise aktiivsuse toetamiseks

·       teab suulise kõne mõju kirjaliku kõne kujunemisele

·       oskab suupiirkonna motoorikat tugevdavaid harjutusi kasutada laste häälduselundite tugevdamiseks ja liikuvuse arendamiseks

·       oskab õppetegevust rikastada sobivate pildi- ja juturaamatutega

Õppe sisu ·       suhtluskeskkonna  loomine

·       interaktsiooni ja keeleliste oskuste arendamine

·       kommunikatsiooni toetamine läbi mängu

·       lastekirjanduse ja metoodiliste  materjalide kasutamine

·       näo- ja suupiirkonna harjutuste kasutamine

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused Lasteaiaõpetajad, õpetajat abistav personal ( assistent, abiõpetaja, õpetaja abi, tugiisik) lapsehoidjad, lapsevanemad
Õppemeetodid Õppeprotsessi alguses kasutatakse õppemeetodeid mis aitavad osalejal häälestuda õppimisele (eelteadmiste esiletoomine).Koolituse käigus  kombineeritakse erinevaid täiskasvanukoolitusele suunatud meetodid-kasutatakse loengut, rühmatööd, arutelu, praktilisi ülesandeid
Õppemaht 8 akadeemilist tundi, millest

5 tundi veebikoolitus + 3  tundi iseseisev töö

Õppekeskkond ja-vahendid Õppetöö toimub Zoomi keskkonnas, vajalik digilahenduste olemasolu

Õppematerjalid edastatakse osalejatele elektroonselt.

Minimaalne osalejate arv 15
Õppeprotsessi kirjeldus  Õpe viiakse läbi  veebikoolitusena. Koolituse läbimisel tuleb koostada  kirjalik töö, mis sisaldab lapse kõne arengute toetavate harjutuse kasutamist( artikulatsiooniaparaadi harjutused, hääleharjutused) lihtsas tekstis. Teksti valiku kriteeriumiks on jõukohasuse printsiip, originaalteksti võib kohandada .Iseseisva töö  võib koostada individuaalselt või paaristööna.Iseseisva töö esitamise tähtaeg lepitakse kokku koolitajaga.

Teemad

·       last arendava suhtluskeskkonna loomine

·       väikelapse eakohane kõne areng, kõne iseärasuste märkamine

·       lugema ja kirjutama õppimise eeldused

·       praktilised harjutused ( suu- ja keelemängud, hääleharjutused)

·       lasteraamatute valik ja kasutamine

·       metoodilised materjalide tutvustamine

Õppematerjalid Õppematerjalide koostamisel on kasutataud erialapõhist kirjandust M. Padrik; M. Hallap „Lapse kõne arendamine“ Tartu Ülikoooli Kirjastus 2008; Toimetanud M.Padrik, M. Hallap „Kommunikastioonipuuded lastel ja täiskasvanutel:märkamine, hindamine ja teraapia“ Tartu Ülikooli Kirjastus 2016. S.Ward „Terane laps“, Varrak 2009

Praktilise osa läbiviimisel tuginetakse I.Adams, V.Stuck, M.Tillmanns-Karus  „Hopsadi-huu, võimlemas on suu“raamatule 2016   ning  kirjastus pildivaramu komplektile „ Suu- ja keelemängud lastele“ Novapinus
Õppe lõpetamise tingimused Osalemine veebikoolitusel, praktiliste harjutuse sooritamine, iseseisva töö  koostamine
Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid Osalemine vähemalt 80%  õppes, iseseisva töö sooritamine

Koolituse lõpetanule väljastatakse tõend (soovi korral)

Koolitaja kvalifikatsioon. Saima Salomon TÜ eripedagoogika- logopeedia õppesuunal bakalaureusekraadi tõendav diplom 1993a  (võrdsustatud magistrikraadiga)

Tallinna Pedagoogikaülikool 2000, magistrikraadile vastav kvalifikatsioon,  klassiõpetaja

Kliiniline logopeed,tase 8  (kehtiv 21.11.2023)

04.03 Maria Jürimäe „Lugemispesa- digivahendid lasteaias“

TÄIENDKOOLITUSE ÕPPEKAVA

Koolitus: Lugemispesa, moodul: Digivahendid kirjaoskuse toetamiseks alushariduses

Koostas: Maria Jürimäe

Õppekavarühm Kasvatusteadused
Eesmärk Täiendada lasteaiaõpetajate teadmisi:

- kirjaoskuse arengust (kujuneva kirjaoskuse teooria),

- digivahendite kasutamisest oma rühma lugemispesas

Koolituse spetsiifilised eesmärgid:

●      Anda teadmisi kirjaoskust toetavast õpikeskkonnast ning soovitusi lugemispesa loomiseks/ edasiarendamiseks/ sisustamiseks.

●      Tutvustada erinevate digivahendite kasutamisvõimalusi kirjaoskuse toetamisel.

●      Tutvustada lugemispesa mänge ja tegevusi fookusega digitegevustel – nii laste iseseisvatel tegevustel kui õpetaja juhendatud tegevustel.

●      Tutvustada mõnda kirjaoskuse ja keeleteadlikkuse arengut toetavat arvutiprogrammi ning ekraanivaba digitaalset jutupliiatsit

●      Tutvustada ja läbi mängida erinevaid kirjaoskust toetavaid mänge erinevate digivahenditega.

●      Tutvustada digivõimalusi kujuneva kirjaoskuse nähtavaks tegemiseks/ pedagoogiliseks dokumenteerimiseks.

Käsitletavad teemad:

●      Iseseisev töö – küsimustikule vastamine, eelteadmiste ja ootuste kaardistamine

●      Kujuneva kirjaoskuse teooria

●      Kirjaoskust toetav õpikeskkond, Lugemispesa loomine/ täiendamine/ sisustamine lasteaias.

●      Digivahendid ja kujunev kirjaoskus

●      Ekraanivabad digivahendid, Jutupliiats

●      Digimängud ja Jutupliiatsi erinevad raamatud ja mängud – läbimängimine ja refleksioon

●      Kujuneva kirjaoskuse pedagoogiline dokumenteerimine digivahenditega

●      Muukeelse lapse kirjaoskuse arengu toetamine

●      Koostöö lapsevanematega ja kirjaoskuse alane nõustamine

●      Iseseisev töö – Küsimustikule vastamine, õpitu kokkuvõtted ja rakendussammude kavandamine

Õpiväljundid Koolitusel osalenu:

●      mõistab kujuneva kirjaoskuse teooriat ning õpikeskkonna rolli selles.

●      oskab kujundada/ täiendada lugemispesa oma rühmaruumis.

●      tunneb tänapäevaseid ja mängulisi digimeetodeid lapse kirjaoskuse arengu toetamisel.

●      oskab valida rühma lugemispesasse sobivaid, lapse kirjaoskuse arengut, aktiivust ja loovust toetavaid digivahendeid.

●      teadvustab ekraanide kasutamisega seotud riske ning teab ka ekraanivabu digivahendeid.

●      oskab planeerida kirjaoskust arendavaid õppetegevusi digivahenditega.

●      on valmis kasutama digivõimalusi kujuneva kirjaoskuse nähtavaks tegemiseks/ pedagoogiliseks dokumenteerimiseks.

●      oskab nõustada lapsevanemaid lapse kirjaoskuse toetamisel digivahenditega.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused Lasteaiaõpetajad, lapsehoidjad, õpetajat abistav personal (assistent, abiõpetaja, õpetaja abi), eesti keele kui teise keele õpetajad lasteaias.

Eeldused: kuulumine sihtgruppi

Õppemaht 8 akadeemilist tundi, millest

5 tundi kontaktõpet + 3 tundi iseseisvat tööd

Õppekeskkond ja-vahendid Õppetöö toimub Zoomi keskkonnas, vajalik digilahenduste olemasolu.

Õppematerjalid edastatakse osalejatele elektroonselt.

Minimaalne osalejate arv 15
Õppeprotsessi kirjeldus Õppeprotsess on üles ehitatud 1 või 2 moodulina ühe- või kahepäevasena:

Käsitletavat teemade loend ja prioriteedid pannakse paika lähtudes iga koolitusgrupi vajadustest ja küsimustest.

Oskused omandatakse auditoorses õppes. Teoreetiline osa on lõimitud mängulise aktiivõppega, õppemeetodid on õppijakesksed – mängud ja nende didaktiliste aspektide refleksioon, rühma- ja paaristööd. Koolitusel on kõrgelt väärtustatud vastastikune mõtete, kogemuste ja ideede jagamine ning koostöös õppimine.

Koolitust on soovitav kombineerida teiste Lugemispesa koolituste moodulitega, kuid seda saab tellida ka eraldiseisvana.

Õppematerjalid Vastava (digi)raamatu peatükid, antakse koolitusel.
Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid Lõpetamise tingimused:

- osalemine koolitusel vähemalt 80%

- iseseisva töö esitlemine

Tõend

Koolitaja kvalifikatsioon. Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat. Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Eesti Lugemisühingu kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest
Õppekava koostaja Maria Jürimäe

Lugemispesa 2021 kool

See koolitus on juba toimunud. Tulevaid asju vaata SIIT

05.02 Maili Liinev „Lugemispesa- muutunud õpikäsitlus“

 

TÄIENDKOOLITUSE ÕPPEKAVA

 
Koolitus: Lugemispesa, moodul: Lugemispesa tagasitulek – muutunud õpikäsitlus ja kirjaoskus

Koostas: Maili Liinev

Õppekavarühm Kasvatusteadused
Eesmärk Täiendada osalejate teadmisi muutunud õpikäsitlusest ja selle seosest kirjaoskuse arenguga lapseeas.

Koolituse spetsiifilised eesmärgid:

●      selgitada mida tähendab suhetel põhinev õppimine ja kuidas see on seotud lapse kirjaoskuse arenguga

●      anda teadmisi lapse kirjaoskuse arengust läbi koostöise õppimise, mis tähendab kodu ja haridusasutuse tihedat ja sisulist koostööd lapse arengu nimel

●      anda soovitusi erilise lapse toetamiseks läbi koostöise õppimise ja lapse individuaalsusega arvestamise

●      tutvustada viise, meetodeid ja võimalusi, kuidas lapsed õpivad kirjaoskust läbi loovate liikumistegevuste

●      anda soovitusi, kuidas rakendada igapäevaselt praktiliselt lapse kirjaoskuse arengu toetamisel muutunud õpikäsitlust

●      anda soovitusi, kuidas toimub elementaarne esmane nõustamine, kui lapsevanemal on küsimusi lapse lugemisoskuse kohta

Käsitletavad teemad:

●      Muutunud õpikäsitlus kirjaoskuse arengus

●      Koostöö ja nõustamine erinevatel tasanditel- lapsed, kolleegid, lapsevanemad

●      Lapse individuaalne areng ja kirjaoskus

●      Loovad liikumismängud lugemisoskuse arendamiseks

Õpiväljundid Koolitusel osalenu:

●      mõistab lapse kirjaoskuse arengufaase, vajadusi ja suhetel põhinevat õppimise vajalikkust

●      tunneb loovaid liikumismänge, mis aitavad lapsel õppida tähti ja lugemist läbi mängu

●      oskab rakendada erinevaid võtteid lapse kirjaoskuse toetamiseks

●      saab aru lapse ümber olevast suhtevõrgustikust, mis toetab lapse kirjoskuse arengut

●      oskab ise loovalt luua loovmänge tähtede õpetamiseks

●      teab kõige olulisemaid nõustamise baasteadmisi, mis aiatavad toetada lapsevanemat lapse lugemisoskuse toetamise juures

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused Sihtgrupp: õpetajad, lapsevanemad, õpetajat abistav personal (assistent, abiõpetaja, õpetaja abi, tugiisik)

Eeldused: kuulumine sihtgruppi

Õppemaht 8 akadeemilist tundi, millest

5 tundi kontaktõpet + 3 tundi iseseisvat tööd

Õppekeskkond ja-vahendid Õppetöö toimub Zoomi keskkonnas, vajalik digilahenduste olemasolu.

Õppematerjalid edastatakse osalejatele elektroonselt.

Minimaalne osalejate arv 15
Õppeprotsessi kirjeldus Iseseisvad tööd:

1.     Eneseanalüüs teemal „Mina ise lugejana ja kirjutajana- mõju minu tänasele õpetamisstiilile ja uskumustele.“

2.     Kolme loova lugemismängu loomine.

Õppematerjalid Õppijale saadetakse e-maili teel pärast koolituspäeva materjalid.
Õppe lõpetamise tingimused

Osalemine vähemalt 80% auditoorses õppes; iseseisev töö

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid Lõpetamise tingimused:

- osalemine auditoorses töös vähemalt 80%

- iseseisva töö esitlemine

Tõend

Koolitaja kvalifikatsioon. Maili Liinev, kasvatusteaduste MA, eripedagoog nõustaja, koolitaja kogemus 15a, superviisor ja coachi,  psühhodraama rakendaja-grupijuht, lugemisnõustajana tegutsenud 5 a, olnud Eesti Lugemisühingu juht ja juhtinud projekti Lugemispesa, lugemisjooga leiutaja MTÜ Hoolingus.
Õppekava koostaja Maili Liinev

11.02 Kaja Kivisikk „Lugemispesa esimeses kooliastmes“

 

TÄIENDKOOLITUSE ÕPPEKAVA

 
Koolitus: Lugemispesa, moodul: Lugemispesa esimeses kooliastmes

 

Õppekavarühm Kasvatusteadused

0113 klassiõpetaja koolitus

Õppe eesmärk Täiendada osalejate teadmisi, lugemispesa ja kirjaoskust toetava õpikeskkonna kujundamisest oma rühmas või klassis. Valmistada osalejaid planeerima ja ellu viima õpikeskkona muutusi, et suurendada ja toetada laste huvi raamatute ja lugemise-kirjutamise vastu.

Koolituse spetsiifilised eesmärgid:

·       Selgitada õpikeskkonna rolli laste kirjaoskuse kujunemisel eelkoolieas

·       anda teadmisi kirjaoskust toetavast õpikeskkonnast

·       anda soovitusi lugemispesa loomiseks rühmaruumis

·       tutvustada ugemispesas ja kirjapesas läbi viidavaid tegevusi

·       anda soovitusi sobivate ja kvaliteetsete pildi- ja juturaamatute valimiseks lugemispessa

·       anda soovitusi, kuidas planeerida lugema ja kirjutama õpetamisega seotuid tegevusi (ettelugemine, häälimine, tähtede õpe, lugemismängud, kirja eelahrjutused, kirjaharjutused, töölehed)

·       anda teadmisi teksti raskusastme mõõtmisest loetavusindeksi (Lix) kaudu

·       anda teadmisi, kuidas tekste kohandada jõukohaseks

·       tutvustada tekstimõistmise arendamise erinevaid võtteid

Käsitletavad teemad:

·     Õpikeskkonna loomine;  eakohased tegevused,  mis arendavad lugemis – ja kirjaoskust nooremas koolieas.

·     Lugemisoskuse toetamine nooremas koolieas.

·     Lihtsad mängud ja vahendid, mis arendavad lugemisoskust ning keeleteemade omandamist.

·     Lugemispesa loomine ja tegevused lugemispesas algkoolis

·     Kirjaoskust toetav õpikeskkond, selle aspektid

·     Kirjaoskuse eeloskuste kujundamine algkoolis

·     Lugemis-kirjutamisraskused, varajane märkamine  ja abi

·     Muukeelse lapse kirjaoskuse toetamine

·     Koostöö lapsevanematega ja kirjaoskuse alane nõustamine

·     Lastekirjanduse valik ja kasutamine nooremas koolieas

·     Õppekava ja õppevara kirjaoskuse kujundamisel

Koolituse läbimisel õpetaja  praktiseerib ja rakendab erinevaid individuaal- ja rühmatöö tehnikaid lugema- ja kirjutama õpetamise valdkonnas eelkooli ning nooremas koolieas.

Õpiväljundid Koolituse läbinud õppija:

·       innustab looma ja kasutama lugema õppimist õppemängude kaudu.

·       oskab anda nõu, kuidas muuta keele- ja kõnearenduse tegevused lasteaias ja emakeeletunnid algklassis huvitavamaks.

·      oskab sisustada Lugemispesa väärtuslike ja eriliiki lastekirjandusega

·       oskab luua ja kohandada õppemänge arvestades lapse individuaalsusega.

·         oskab planeerida

·       oskab rakendada erinevaid võtteid lapse kirjaoskuse arengu toetamise kohta; kirjaoskust arendavaid õppetegevusi (mängud, töölehed, raamatute kasutamine õppetöös)

·       oskab mõõta teksti raskusastet

·       oskab teksti kohandada jõukohaseks

·       rakendab erinevaid lugema-ja kirjutama õppimise meetodeid, nii grupitöös kui individuaalselt.

·       kirjeldab keskkonna ja õppe kohandamise üldisi põhimõtteid ja võtteid

·       mõistab õpikeskkonna rolli kirjaoskuse kujunemisel

·       tunneb tänapäevaseid ja mängulisi meetodeid lapse lugema ja kirjutama õpetamisel.

·         tunneb uuemaid kirjaoskust toetavaid metoodilisi materjale (tööraamatud, mängud)

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused Lasteaiaõpetajad, klassiõpetajad, lapsehoidjad, raamatukogutöötajad (lasteraamatukogu), õpetajat abistav personal (assistent, abiõpetaja, õpetaja abi), logopeedid, eripedagoogid

Eeldused: kuulumine sihtgruppi

Õppemaht 8 akadeemilist tundi, millest

5 tundi kontaktõpet + 3 tundi iseseisvat tööd

Õppekeskkond ja-vahendid Õppetöö toimub Zoomi keskkonnas, vajalik digilahenduste olemasolu.

Õppematerjalid edastatakse osalejatele elektroonselt.

Minimaalne osalejate arv 15
Õppematerjalid Õppijale saadetakse e-maili teel õppematerjal,
mis sisaldab toetavat õppematerjali koolitusel käsitletud teemadest ja õpetaja eneseanalüüsi toetavaid küsimusi, mis on aluseks professionaalse arengu hindamisel ja uute arengueesmärkide püstitamisel.
Õppe lõpetamise tingimused
Hindamismeetod Hindamiskriteeriumid
Grupitöös osalemine ja ülesannete sooritamine Grupitöö esitamine ja arutluskäikude argumenteerimine
Õppe lõpetamise tingimused Osalemine vähemalt 80% auditoorses õppes; iseseisev töö
Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid Tõend

Lõpetamise tingimused:

- osalemine auditoorses töös vähemalt 80%

- iseseisva töö esitlemine

Koolitaja kvalifikatsioon. Kaja Kivisikk

On lõpetanud Tartu Pedagoogilise Kooli 1981, Tartu Ülikooli 2002 cum laude. Õpetajastaaži 39 aastat, neist täiskasvanute koolitusega tegelenud viimased 15 aastat. Lugemisühingu Lugemispesa Lõuna-Eesti projektijuht aastast 2009. Lugemisühingu juhatuse liige aastast 2018.

Kaja on Eesti Lugemisühingu liige aastast 2004 ning aastast 2005 ka Eesti Lugemisühingu koolitaja. Kaja koolituste teemad on lugemismängud, Lugemispesa ja kirjaoskust toetav õpikeskkond, lugema ja kirjutama õppimine ja õpetamine nooremas koolieas, lastevanemate kaasamine, mängulised õpitegevused algklasside tundides.

Koolituste sihtgrupp on lasteaiaõpetajad, klassiõpetajad, lapsevanemad.

Kirjastus Maurus õppekirjanduse ning raamatute „Mängud Lugemispessa” (2016) ja „Mängulised tegevused algklassides” (2018) autor

Küllike Kütimets

On lõpetanud Tartu Pedagoogilise Kooli 1982, Tallinna Pedagoogilise Instituudi 1990. Õpetajastaaži 38 aastat, neist õpetajate  koolitusega tegelenud viimased 12 aastat. Koolituste sihtrühm on olnud eesti keele, lasteaia- ja klassiõpetajad. MTÜ Eesti Klassiõpetajate Liidu liige ja asutajaliige aastast 2011.

Küllike Kütimets on välja andnud erinevaid õppematerjale ja-kogumikke Kirjastuses Atlex,  Künnimees, Maurus ja Eesti Ajalehed AS. Ta on olnud Kirjastuse Künnimees „Aabitsa“ ja 1.-3. klassi eesti keele õppematerjalide kaasautor.

Õppekava koostaja ja kinnitamise aeg Kaja Kivisikk

18.02 Kadi Lukanenok „Lugemispesa- lugemisraskus koolis“


 

TÄIENDKOOLITUSE ÕPPEKAVA

 
PEALKIRI : Lugemispesa, moodul: Lugemisraskus

Koostas: Kadi Lukanenok

Õppekavarühm Kasvatusteadused
Õppekava koostamise alus Õpetaja kutsestandardi tase 6 ja 7 – B.2.1. õpi- ja õpetamistegevuste planeerimine, B.2.2.õpikeskkonna kujundamine, B.2.3. õppimise ja arengu toetamine ja B.2.5. lastevanemate nõustamine. Koolituse sisu võimaldab kohandamist kohalikele oludele ja individuaalsete õppijate spetsiifilistele vajadustele (riiklikul tasandil juriidilised nõudmised, kohalikud võimalused ja ressursid, inimeste pädevustase jne).
Eesmärk Täiendada õpetajate  teadmisi ja oskusi lugemisraskuse ilmnemisest 1. kooliastmes

Käsitletavad teemad:

1.     Lugemisraskuse olemus ja  põhjused

2.     lugemisraskuste mõju õppimisele

3.     võtted tööks lugemisraskusega õpilastega

Õpiväljundid Koolitusel osalenu teab:

·       lugemisraskuse tunnuseid, oskab märgata õpilase lugemisraskust

·       võtteid lugemise õpetamiseks ja toetamiseks

·       väärtustab individuaalset lähenemist ja õppetöö kohandamist lugemisraskusega õpilasele sobivaks

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused Sihtgrupp: 1. kooliastme õpetajad

Eeldused: kuulumine sihtgruppi

Õppemaht 1 päev
Õppekeskkond ja-vahendid Koolitus viiakse läbi koolitaja poolt korraldatud ruumides, mis vastavad täiendõppe läbiviimise nõuetele. Koolitajad loovad õppijate jaoks turvalise ja igati õppimist toetava keskkonna

Õppijate arv ühes grupis on max 25 inimest.

Vahenditena on vajalik videoprojektori või nutitahvli olemasolu, suur pabertahvel ja markerid, A4 paberit grupitööks, kirjutamisvahendid.

Minimaalne osalejate arv 15
Õppeprotsessi kirjeldus Õppetöö võimalikud vormid:

-        Täielikult kontaktõpe

-        Täielikult veebipõhine õpe

-        Kontaktõpe ja veebipõhine õpe kombineeritult

Õppe sisu
Õppematerjalid Õppijale saadetakse e-maili teel enne koolituspäeva õppematerjal,
mis sisaldab toetavat õppematerjali koolitusel käsitletud teemadest ja õpetaja eneseanalüüsi toetavaid küsimusi, mis on aluseks professionaalse arengu hindamisel ja uute arengueesmärkide püstitamisel. Võimalusel prinditakse õppematerjal õppijale välja.
Õppe lõpetamise tingimused

Osalemine vähemalt 80% auditoorses õppes; iseseisev töö

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid Tõend

Lõpetamise tingimused:

- osalemine auditoorses töös vähemalt 80%

- iseseisva töö esitlemine

Koolitaja kvalifikatsioon. Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat. Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Eesti Lugemisühingu kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest
Õppekava koostaja Kadi Lukanenok

26.02 Mare Müürsepp „Lugemispesa-luule algajale“

 

TÄIENDKOOLITUSE ÕPPEKAVA

 
Koolitus: Lugemispesa, moodul: Luule eesti keele algõpetuseks (muukeelses rühmas)

Koostas: Mare Müürsepp

Õppekavarühm Kasvatusteadused
Eesmärk Luua õpikeskkond, kus osalejad süvendavad ma teadmisi lasteluulest ja kirjandusdidaktikast; innustada osalejaid kavandama ja ellu viima õpikeskkonna muutusi, et suurendada ja toetada laste huvi raamatute ja lugemise-kirjutamise vastu.

Koolituse spetsiifilised eesmärgid:

●      tutvustada eesti lasteluulet, arvestades algaja keeleoskust muukeelses lasteaiarühma/klassis

●      suunata sõnavaralisele tööle ja vajalikele keeleõppe allikatele

●      anda teadmisi kirjaoskust toetavast õpikeskkonnast ja lugemispesast

●      suunata otsima eakohaseid võimalusi luuledidaktikas

Õpiväljundid Koolitusel osalenu:

●      tunneb eesti lasteluule klassikat ja tänapäevaseid autoreid

●      tunneb tänapäevaseid ja mängulisi võtteid lapse lugema ja kirjutama õpetamisel

●      leiab veebis abi sõnavaraliseks tööks

●      oskab sisustada lugemispesa väärtuslike ja eriliiki lastekirjandusega

●      oskab lõimida lastekirjandust õppe- ja kasvatustöösse, õppekava tegevustega

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused Lasteaiaõpetajad, klassiõpetajad, lapsehoidjad, raamatukogutöötajad (lasteraamatukogu), õpetajat abistav personal (assistent, abiõpetaja, õpetaja abi), logopeedid, eripedagoogid

Eeldused: kuulumine sihtgruppi

Õppemaht 8 akadeemilist tundi, millest

5 tundi kontaktõpet + 3 tundi iseseisvat tööd

Õppekeskkond ja-vahendid Koolitus on mõeldav nii distants-, kontaktõppe kui ka põimõppena. Õppijate arv ühes grupis on max 25 inimest.

Vahenditena on vajalik videoprojektori või nutitahvli olemasolu.

Minimaalne osalejate arv 10
Õppeprotsessi kirjeldus Koolitus toimub kahel päeval.

1.     päev Sissejuhatav videoloeng ja Zoom-esitlused teemade kaupa (aastaajad, laste elu jm), kasutatud slaidiesitlused saadetakse ka eraldi -4 tundi

2.     päev

Iseseisev töö: tutvustada vähemalt kahte luuletust oma rühmas/klassis; analüüsida laste reaktsioone (joonistused jm loovtööd, luuletuse väljendite kasutamine hilisemas mängus ja suhtlemises);  - 3 tundi

Kokkuvõttev arutelu ja tagasiside 1 tund.

Koolitusel on kõrgelt väärtustatud vastastikune mõtete, kogemuste ja ideede jagamine ning koostöös õppimine.

Õppe sisu ●      Sissejuhatav (video)loeng: hea lasteluule tunnused, Kornei Tšukovski juhised algajale luuletajale; eesti lasteluule uuenemine läbi 20. saj

●      Lasteluule valik: keelekasutuse põhjal valitud temaatilised kogud – talv, kevad, suv, sügis, laste elu, kodused toimetused jt

●      Õppekava ja õppevara kirjaoskuse kujundamisel

Õppematerjalid Õppijale saadetakse e-maili teel õppematerjal,
mis sisaldab toetavat õppematerjali koolitusel käsitletud teemadest ja õpetaja eneseanalüüsi toetavaid küsimusi, mis on aluseks professionaalse arengu hindamisel ja uute arengueesmärkide püstitamisel.
Õppe lõpetamise tingimused

Osalemine põim- või auditoorses õppes; iseseisev töö

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid Lõpetamise tingimused:

- osalemine auditoorses töös vähemalt 80%

- iseseisva töö esitlemine

Tõend

Koolitaja kvalifikatsioon. Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat. Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Eesti Lugemisühingu kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest
Õppekava koostaja Mare Müürsepp

05.03 Maria Jürimäe „Lugemispesa- digivahendid esimeses kooliastmes“

 

TÄIENDKOOLITUSE ÕPPEKAVA

 
Koolitus: Lugemispesa, moodul: Digivahendid kirjaoskuse toetamiseks I kooliastmes

Koostas: Maria Jürimäe

Õppekavarühm Kasvatusteadused
Eesmärk Täiendada lasteaiaõpetajate teadmisi:

-        lugemispesa kujundamisest oma klassis

-        digivahendite kasutamisest oma klassi lugemispesas

Koolituse spetsiifilised eesmärgid:

●      Anda teadmisi kirjaoskust toetavast õpikeskkonnast ning soovitusi Lugemispesa loomiseks/ edasiarendamiseks/ sisustamiseks.

●      Tutvustada erinevate digivahendite kasutamisvõimalusi kirjaoskuse toetamisel.

●      Tutvustada Lugemispesa mänge ja tegevusi fookusega digitegevustel – nii laste iseseisvatel tegevustel kui õpetaja juhendatud tegevustel.

●      Tutvustada mõnda kirjaoskuse ja keeleteadlikkuse arengut toetavat arvutiprogrammi ning ekraanivaba digitaalset jutupliiatsit

●      Tutvustada ja läbi mängida erinevaid kirjaoskust toetavaid mänge erinevate digivahenditega.

●      Tutvustada digivõimalusi kirjaoskuse kujundavaks hindamiseks/  nähtavaks tegemiseks/ pedagoogiliseks dokumenteerimiseks.

Käsitletavad teemad:

●      Iseseisev töö – küsimustikule vastamine, eelteadmiste ja ootuste kaardistamine

●      Kirjaoskust toetav õpikeskkond, Lugemispesa loomine/ täiendamine/ sisustamine klassis.

●      Digivahendid ja arenev kirjaoskus.

●      Ekraanivabad digivahendid, Jutupliiats

●      Digimängud ja Jutupliiatsi erinevad raamatud ja mängud – läbimängimine ja refleksioon

●      Kirjaoskuse kujundav hindamine/ pedagoogiline dokumenteerimine digivahenditega

●      Muukeelse lapse kirjaoskuse arengu toetamine

●      Koostöö lapsevanematega ja kirjaoskuse alane nõustamine

●      Iseseisev töö – Küsimustikule vastamine, õpitu kokkuvõtted ja rakendussammude kavandamine

Õpiväljundid Koolitusel osalenu:

●      mõistab õpikeskkonna rolli kirjaoskuse kujunemisel.

●      oskab kujundada/ täiendada lugemispesa oma klassis.

●      tunneb tänapäevaseid ja mängulisi digimeetodeid lapse kirjaoskuse arengu toetamisel.

●      oskab valida klassi lugemispesasse sobivaid, lapse kirjaoskuse arengut, aktiivust ja loovust toetavaid digivahendeid.

●      teadvustab ekraanide kasutamisega seotud riske ning teab ka ekraanivabu digivahendeid.

●      oskab planeerida kirjaoskust arendavaid õppetegevusi digivahenditega.

●      on valmis kasutama digivõimalusi kirjaoskuse kujundavaks hindamiseks/ nähtavaks tegemiseks/ pedagoogiliseks dokumenteerimiseks.

●      oskab nõustada lapsevanemaid lapse kirjaoskuse toetamisel digivahenditega.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused Klassiõpetajad, õpetajat abistav personal (abiõpetaja, õpetaja abi), eesti keele kui teise keele õpetajad I kooliastmes.

Eeldused: kuulumine sihtgruppi

Õppemaht 8 akadeemilist tundi, millest

5 tundi kontaktõpet + 3 tundi iseseisvat tööd

Õppekeskkond ja-vahendid Õppetöö toimub Zoomi keskkonnas, vajalik digilahenduste olemasolu.

Õppematerjalid edastatakse osalejatele elektroonselt.

Minimaalne osalejate arv 15
Õppeprotsessi kirjeldus Õppeprotsess on üles ehitatud 1 või 2 moodulina ühe- või kahepäevasena:

Konkreetne teemade loend ja prioriteedid pannakse paika lähtudes konkreetse koolitusgrupi vajadustest ja küsimustest.

Oskused omandatakse auditoorses õppes. Teoreetiline osa on lõimitud mängulise aktiivõppega, õppemeetodid on õppijakesksed – mängud ja nende didaktiliste aspektide refleksioon, rühma- ja paaristööd. Koolitusel on kõrgelt väärtustatud vastastikune mõtete, kogemuste ja ideede jagamine ning koostöös õppimine.

Koolitust on soovitav kombineerida teiste Lugemispesa mooduli koolitustega, kuid seda saab tellida ka eraldiseisvana.

Õppematerjalid Vastava (digi)raamatu peatükid, antakse koolitusel.
Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid Lõpetamise tingimused:

- osalemine koolitusel vähemalt 80%

- iseseisva töö esitlemine

Tõend

Koolitaja kvalifikatsioon. Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat. Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Eesti Lugemisühingu kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest
Õppekava koostaja Maria Jürimäe